Ochrona danych osobowych

Trade Flow s.r.o. niezbędne do wypełnienia obowiązków publicznoprawnych tych spółek.

  1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma handlowa Trade Flow s.r.o., z siedzibą pod adresem náměstí Hraničářů 543, 541 01 Trutnov, numer identyfikacyjny: 10827234, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, sekcja C, akt 47620 (zwany dalej „ administratorem ”).

1.2. Dane kontaktowe administratora są następujące: adres dostawy Petříkovická 248, 541 03 Trutnov, adres e-mail info@tradeflow.cz, telefon +420 731 806 252.

1.3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

  1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest fakt, że przetwarzanie to jest niezbędne do:

2.1.1. wykonania umowy pomiędzy Państwem a administratorem lub realizacji działań przez administratora przed zawarciem takiej umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne w sprawie ochrony danych osobowych) (zwane dalej „ Rozporządzeniem ”);

2.1.2. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia, w szczególności wykonania obowiązków nałożonych na administratorów przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę nr 235/2004 Dz.U. o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami, ustawę nr 586/1992 Dz.U. o podatkach od dochodów, z późniejszymi zmianami oraz ustawa nr 563/1991 Dz.U. o rachunkowości, z późniejszymi zmianami.

  1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy pomiędzy Tobą a administratorem, w tym dostarczenie towaru i uregulowanie uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady lub wykonanie przez administratora środków przed zawarciem takiej umowy, jak również wypełnienie przez administratora obowiązków publicznoprawnych z tego tytułu.

3.2. Administrator nie podejmuje automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

  1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania praw i obowiązków wynikających z umowy oraz przez okres niezbędny dla celów archiwizacyjnych zgodnie z właściwymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie dłużej jednak niż przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa .

  1. INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Innymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy spedycyjne i inne osoby zajmujące się dostawą towaru lub realizacją płatności na podstawie umowy kupna oraz osoby świadczące administratorowi usługi techniczne związane z działaniem e-sklepu, w tym m.in. obsługa oprogramowania i przechowywania danych. Innymi odbiorcami Twoich danych osobowych będą BSSHOP s.r.o.

5.2. Odbiorcami Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa mogą być również organy administracji finansowej lub inne właściwe organy w przypadkach, gdy administratorzy narzucą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5.3. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

  1. PRAWA PODMIOTU DANYCH

6.1. Na warunkach określonych w rozporządzeniu masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

6.2. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych naruszyło lub narusza przepisy, masz m.in. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.3. Nie masz obowiązku podawania danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, a bez podania Pani/Pana danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej realizacja po stronie administratora.

Ten sklep internetowy przechowuje pliki cookie, które pomagają mu prawidłowo funkcjonować. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Ustawienia szczegółoweZezwól na wszystko