Zasady i warunki

 

OGÓLNE WARUNKI BIZNESOWE DLA E-SKLEPÓW

 

Niniejsze ogólne warunki (" OWH ") spółki Trade Flow s.r.o., z siedzibą pod adresem náměstí Hraničářů 543, 541 01 Trutnov, numer identyfikacyjny: 10827234 , zarejestrowana w rejestrze handlowym pod sp. z o.o. C 47620 zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Hradcu Králové , e -mail info@tradeflow.cz , telefon + 420 731 806 252 („ My ” lub „ Sprzedawca ”) reguluje zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr. 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami („ Kodeks Cywilny") wzajemne prawa i obowiązki Państwa jako kupujących i nas jako sprzedawców, powstałe w związku z lub na podstawie umowy kupna (" Umowa ") zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej www.e-flow. cz

 

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zawarte są w Polityce Przetwarzania Danych Osobowych, którą znajdziesz tutaj [DO DODAWANIA].

 

Postanowienia niniejszych Warunków stanowią integralną część Umowy. Umowa i Warunki są sporządzone w języku czeskim. Możemy jednostronnie zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków.

 

Jak zapewne wiesz, komunikujemy się przede wszystkim zdalnie. Dlatego nawet w przypadku naszej Umowy stosowane są środki porozumiewania się na odległość, które pozwalają nam uzgadniać wspólne ustalenia bez jednoczesnej fizycznej obecności nas i Ciebie, a tym samym Umowa zawierana jest na odległość w środowisku E-sklepu, poprzez interfejs strony internetowej www.e-flow.cz . _

  

Jeśli jakakolwiek część Warunków jest sprzeczna z tym, co wspólnie uzgodniliśmy w ramach procesu zakupu w naszym sklepie internetowym, ta konkretna umowa będzie miała pierwszeństwo przed Warunkami.

 

1. NIEKTÓRE DEFINICJE

  

1.1. Cena to kwota finansowa, którą zapłacisz za Towar;

1.2. Cena wysyłki to kwota finansowa, którą zapłacisz za dostawę Towaru, w tym cena za jego opakowanie;

1.3. Całkowita cena jest sumą Ceny i Ceny Wysyłki;

1.4. VAT to podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

1.5. Faktura jest dokumentem podatkowym wystawionym zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług o Cenie Całkowitej;

1.6. Zamówienie jest Twoją nieodwołalną propozycją zawarcia z nami Umowy zakupu Towarów;

1.7. Konto użytkownika to konto założone na podstawie podanych przez Ciebie danych, które umożliwia przechowywanie wprowadzonych danych oraz przechowywanie historii zamówionych Towarów i zawartych Umów;

1.8. jesteś osobą dokonującą zakupów w naszym sklepie internetowym, zwaną prawnie kupującym;

1.9. Towary to wszystko, co możesz kupić w sklepie internetowym.

  

2. POSTANOWIENIA I INSTRUKCJE OGÓLNE

  

2.1. Zakup Towarów możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem interfejsu internetowego Sklepu internetowego.

2.2. Przy zakupie Towarów Twoim obowiązkiem jest podanie nam wszystkich informacji poprawnie i zgodnie z prawdą. W związku z tym uważamy, że informacje podane nam podczas zamawiania Towarów są prawidłowe i prawdziwe.

 

3. ZAWARCIE UMOWY

 

3.1. Istnieje możliwość zawarcia z nami umowy wyłącznie w języku czeskim.

3.2. Umowa zawierana jest na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a koszty korzystania ze środków komunikacji na odległość pokrywasz Ty. Koszty te nie różnią się jednak w żaden sposób od podstawowej stawki, jaką płacisz za korzystanie z tych zasobów (czyli w szczególności za dostęp do Internetu), więc nie musisz liczyć się z dodatkowymi kosztami naliczanymi przez Nas poza Ceną Całkowitą . Wysyłając Zamówienie, wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas ze środków porozumiewania się na odległość. 

3.3. Abyśmy mogli zawrzeć Umowę, musisz stworzyć projekt Zamówienia w E-sklepie.

 Ta propozycja musi zawierać następujące informacje:

 a) Informacje o zakupionym Towarze (w E-sklepie zaznaczasz Towar, który jesteś zainteresowany zakupem za pomocą przycisku „Kup”);

 b) Informacje o Cenie, Cenie Wysyłki, sposobie zapłaty Ceny Całkowitej oraz wymaganej metodzie

 Dostawa dóbr; informacje te zostaną wprowadzone w ramach tworzenia projektu Zamówienia w środowisku użytkownika E-sklepu, natomiast informacje o Cenie, Cenie Wysyłki i Całkowitej Cenie  zostaną wprowadzone automatycznie na podstawie wybranych przez Ciebie i sposób ich dostarczenia;

 c) Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe służące do dostarczenia Towaru, w szczególności imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail; 

d) W przypadku Umowy, na podstawie której będziemy dostarczać do Ciebie Towar regularnie i wielokrotnie, również informację o tym, jak długo dostarczymy Ci Towar. 

3.4. W trakcie tworzenia projektu Zamówienia może zmieniać i sprawdzać dane do czasu jego powstania. Po dokonaniu kontroli poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie zobowiązujące do zapłaty” utworzysz Zamówienie. Przed naciśnięciem przycisku należy jednak jeszcze potwierdzić znajomość i akceptację niniejszego Regulaminu, w przeciwnym razie nie będzie możliwe utworzenie Zamówienia. Pole wyboru służy do potwierdzenia i wyrażenia zgody. Po naciśnięciu przycisku "Zamówienie wiążące do zapłaty" wszystkie uzupełnione informacje zostaną przesłane bezpośrednio do Nas.

 3.5. Twoje Zamówienie potwierdzimy jak najszybciej po jego dostarczeniu do Nas wiadomością wysłaną na Twój adres e-mail podany w Zamówieniu. Potwierdzenie będzie zawierać podsumowanie Zamówienia i niniejszych Warunków. Potwierdzenie Zamówienia z naszej strony oznacza zawarcie Umowy między nami a Państwem. Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie Zamówienia stanowi integralną część Umowy.

3.6. Mogą również wystąpić sytuacje, w których nie będziemy mogli potwierdzić Twojego Zamówienia. Są to w szczególności sytuacje, w których Towary nie są dostępne lub przypadki, w których zamawiasz większą ilość Towarów niż jest to dozwolone z naszej strony. Zawsze jednak poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o maksymalnej ilości Towarów w E-sklepie, więc nie powinno Cię to dziwić. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek przyczyny, dla której nie możemy potwierdzić Zamówienia, skontaktujemy się z Państwem i prześlemy ofertę zawarcia Umowy w formie zmienionej w stosunku do Zamówienia. W takim przypadku umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia naszej oferty.

3.7. W przypadku, gdy w sklepie internetowym lub w projekcie Zamówienia podana jest ewidentnie nieprawidłowa Cena, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Ci Towaru po tej Cenie, nawet jeśli otrzymałeś potwierdzenie Zamówienia, a zatem Umowa została zakończył. W takiej sytuacji niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą i prześlemy ofertę zawarcia nowej Umowy w formie zmienionej w stosunku do Zamówienia. W takim przypadku nowa Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Państwa naszej oferty. Jeżeli nie potwierdzą Państwo naszej oferty nawet w ciągu 3 dni od jej wysłania, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od zawartej Umowy. Za oczywisty błąd w Cenie uważa się na przykład sytuację, w której Cena nie odpowiada zwykłej cenie u innych sprzedawców lub brakuje lub brakuje jakiejś cyfry.

3.8. W przypadku zawarcia Umowy jesteś zobowiązany do zapłaty Ceny Całkowitej.

3.9. Jeżeli założyłeś Konto Użytkownika, możesz za jego pośrednictwem złożyć Zamówienie. Jednak nawet w takim przypadku jesteś zobowiązany do sprawdzenia poprawności, prawdziwości i kompletności wstępnie wypełnionych danych. Sposób tworzenia Zamówienia jest jednak taki sam jak w przypadku kupującego nieposiadającego Konta Użytkownika, ale zaletą jest to, że nie musisz wielokrotnie uzupełniać swoich danych identyfikacyjnych.

3.10. W niektórych przypadkach zezwalamy na skorzystanie z rabatu na zakup Towaru. W celu udzielenia rabatu należy wypełnić informację o tym rabacie we wcześniej ustalonym polu w ramach projektu Zamówienia. Jeśli to zrobisz, Towar zostanie Ci dostarczony ze zniżką.

 

4. KONTO UŻYTKOWNIKA

 

4.1. Na podstawie rejestracji w sklepie internetowym możesz uzyskać dostęp do swojego konta użytkownika.

4.2. Podczas rejestracji Konta Użytkownika Twoim obowiązkiem jest prawidłowe i zgodne z prawdą wprowadzenie wszystkich danych oraz ich aktualizacja w przypadku zmiany.

4.3. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Twoim obowiązkiem jest zachowanie poufności w odniesieniu do tych kodów dostępu i niepodawanie tych danych nikomu. W przypadku ich niewłaściwego użycia nie ponosimy odpowiedzialności.

4.4. Konto użytkownika jest osobiste i dlatego nie masz prawa zezwalać na korzystanie z niego stronom trzecim.

4.5. Możemy anulować Twoje Konto Użytkownika, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z niego przez ponad 1 rok lub jeśli naruszysz swoje zobowiązania wynikające z Umowy. 

4.6. Konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, zwłaszcza w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania. 

 

5. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI, REZERWACJA TYTUŁU PRAWA 

 

5.1. Cena jest zawsze podana w sklepie internetowym, w projekcie Zamówienia i oczywiście w Umowie. W przypadku rozbieżności między Ceną podaną za Towar w Sklepie Internetowym a Ceną podaną w projekcie Zamówienia, obowiązuje Cena podana w projekcie Zamówienia, która zawsze będzie identyczna z ceną w Umowie. W ramach projektu Zamówienia wskazana jest również Cena za wysyłkę, czyli warunki, na jakich wysyłka jest bezpłatna.

5.2. Podana cena całkowita zawiera podatek VAT, w tym wszystkie opłaty przewidziane prawem.

5.3. Po zawarciu Umowy i przed przekazaniem Towarów będziemy wymagać od Ciebie zapłaty Ceny Całkowitej. Możesz zapłacić Całkowitą Cenę w następujący sposób:

a) Przelewem bankowym. Prześlemy Ci informacje o płatności w ramach potwierdzenia Zamówienia. W przypadku płatności przelewem, całkowita cena jest płatna natychmiast.

b) Kartą online. W takim przypadku płatność dokonywana jest przez bramkę płatniczą [DO DODAWANIA] ,  przy czym płatność jest regulowana warunkami tej bramki płatniczej, które są dostępne pod adresem: [DO DODAWANIA]. W przypadku płatności kartą online całkowita cena płatna jest natychmiast.

c) Za pobraniem. W takim przypadku płatność zostanie dokonana przy dostawie Towaru, w przeciwieństwie do dostawy Towaru. W przypadku płatności za pobraniem, Całkowita cena jest płatna przy odbiorze Towaru. 

d) Gotówka przy odbiorze osobistym. Za Towar można zapłacić gotówką, jeśli zostanie on odebrany w naszej siedzibie.

W przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym Cena Łączna płatna jest przy odbiorze Towaru.

5.4. Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej po zapłaceniu Ceny Całkowitej i zostanie wysłana na Twój adres e-mail. Faktura zostanie również fizycznie dołączona do Towaru i dostępna w Koncie Użytkownika.

5.5. Własność Towarów przechodzi na Ciebie dopiero po zapłaceniu Ceny Całkowitej i odebraniu dostawy Towarów. W przypadku płatności przelewem, Łączną cenę uiszcza się poprzez zaksięgowanie na naszym koncie, w pozostałych przypadkach jest ona uiszczana w momencie płatności.

  

6. DOSTAWA TOWARÓW, PRZEJŚCIE RYZYKA USZKODZENIA RZECZY 

 

6.1. Towar zostanie dostarczony do Ciebie w wybrany przez Ciebie sposób, a możesz wybrać spośród następujących opcji:

a) Odbiór osobisty w Naszym lokalu możliwy jest tylko na podstawie umowy;

b) Odbiór osobisty w punktach dostawy nie jest jeszcze przewidziany;

c) Dostawa za pośrednictwem firmy transportowej DPD, TopTrans;

6.2. Towar może być dostarczony tylko na terenie Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. Inne możliwe po uzgodnieniu.

6.3. Czas dostawy Towaru każdorazowo zależy od jego dostępności oraz wybranego sposobu dostawy i płatności.

Przewidywany czas dostawy Towaru zostanie Państwu podany w potwierdzeniu Zamówienia. Czas wskazany w Eshop jest jedynie orientacyjny i może różnić się od rzeczywistego czasu dostawy. W przypadku odbioru osobistego w zakładzie zawsze poinformujemy Cię o możliwości odbioru Towaru drogą mailową.

6.4. Po odebraniu Towaru od przewoźnika Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie integralności opakowania Towaru oraz, w przypadku jakichkolwiek wad, niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie przewoźnika i Nas. W przypadku wystąpienia wady opakowania, która wskazuje na nieuprawnione obchodzenie się i wejście do przesyłki, nie masz obowiązku przyjęcia Towaru od przewoźnika.

6.5. Naruszenie przez Ciebie obowiązku przejęcia Towarów, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 6.4 Warunków, nie skutkuje naruszeniem naszego obowiązku dostarczenia Ci Towarów. Jednocześnie brak przyjęcia przez Ciebie Towaru nie jest odstąpieniem od Umowy między nami a Tobą. Jednak w takim przypadku mamy prawo odstąpić od Umowy z powodu istotnego naruszenia Umowy przez Ciebie. Jeśli zdecydujemy się skorzystać z tego prawa, wycofanie jest skuteczne w dniu, w którym doręczymy Ci to wycofanie. Odstąpienie od umowy nie wpływa na prawo do zwrotu ceny za przewóz, ani na prawo do naprawienia szkody, jeżeli powstała.

6.6. Jeżeli z przyczyn leżących po Twojej stronie Towary są dostarczane wielokrotnie lub w inny sposób niż uzgodniono w Umowie, Twoim obowiązkiem jest zrekompensowanie nam kosztów związanych z tą powtórną dostawą. Na podany w Umowie adres e-mail prześlemy dane do zapłaty tych kosztów, które należy uregulować 14 dni po dostarczeniu e-maila.

6.7. Niebezpieczne uszkodzenie Towaru przechodzi na Ciebie w momencie jego przejęcia. W przypadku, gdy nie odbierzesz Towaru, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 6.4 Regulaminu, ryzyko uszkodzenia Towaru przechodzi na Ciebie z chwilą, gdy miałeś możliwość ich przejęcia , ale z przyczyn z Twojej strony nie przejąłeś ich. Przejście ryzyka uszkodzenia Towaru oznacza, że ​​od tego momentu ponosisz wszelkie konsekwencje związane z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub jakimkolwiek pogorszeniem Towaru.

6.8. W przypadku, gdy Towary nie znajdowały się na stanie w E-sklepie, a podano przybliżony czas dostępności, zawsze poinformujemy Cię w przypadku:

a) nadzwyczajna przerwa w produkcji Towaru, przy czym zawsze poinformujemy Cię o nowym przewidywanym terminie dostępności lub informację o tym, że nie będzie możliwe dostarczenie Towaru;

b) opóźnienie w dostawie Towaru od Naszego dostawcy, przy czym zawsze poinformujemy Cię o nowym przewidywanym terminie dostawy.

6.9. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie dostarczyć Ci Towaru nawet w ciągu 30 dni od upływu terminu dostawy Towaru określonego w potwierdzeniu Zamówienia, z jakiejkolwiek przyczyny, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od Umowy.

  

7. PRAWA Z NIEWŁAŚCIWEGO WYKONANIA

 

7.1. Gwarantujemy, że w chwili przejścia ryzyka uszkodzenia Towaru zgodnie z art. 6.7 Regulaminu Towar jest wolny od wad, w szczególności jeżeli:

a) ma właściwości, które z Tobą uzgodniliśmy, a jeżeli nie zostały one wyraźnie uzgodnione, to te, które podaliśmy w opisie Towaru lub takie, jakich można się spodziewać ze względu na charakter Towaru;

b) nadaje się do wskazanych przez nas celów lub do celów zwyczajowych dla tego rodzaju Towarów;

c) odpowiada jakości lub konstrukcji uzgodnionej próbki, jeżeli jakość lub konstrukcja została ustalona zgodnie z próbką;

d) jest w odpowiedniej ilości i wadze;

e) spełnia wymagania nałożone na niego przepisami prawa;

f) nie jest obciążona prawami osób trzecich.

7.2. Prawa i obowiązki dotyczące praw z nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego i ustawy nr 634/1992 Dz. , o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami).

7.3. W przypadku, gdy Towar ma wadę, tj. w szczególności nie jest spełniony którykolwiek z warunków określonych w art. e-mail lub list na nasze adresy wymienione w naszych danych identyfikacyjnych. W przypadku reklamacji można również skorzystać z wzoru formularza udostępnionego przez Nas pod adresem: stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Korzystając z prawa z wadliwego wykonania, musisz wybrać sposób usunięcia wady i nie możesz później zmienić tego wyboru, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 7.4, bez naszej zgody. Rozpatrzymy reklamację zgodnie z prawem, do którego doszedłeś z wadliwego wykonania. W przypadku, gdy nie zdecydujesz się usunąć wady, przysługują Ci prawa wymienione w art. 7.5 nawet w sytuacjach, gdy wadliwe wykonanie stanowiło istotne naruszenie Umowy.

7.4. Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie Umowy, przysługują Ci następujące prawa:

a) usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego Towaru bez wad lub poprzez dostarczenie brakującej części Towaru;

b) usunięcia wady poprzez naprawę Towaru;

c) za rozsądną zniżkę od Ceny;

d) do odstąpienia od Umowy.

W przypadku, gdy wybierzesz rozwiązanie zgodnie z pkt a) lub b) i nie usuniemy w ten sposób wady we wskazanym przez nas rozsądnym terminie lub informujemy, że nie usuniemy wady w ten sposób na wszystkim przysługują Ci prawa zgodnie z pkt c) i d), nawet jeśli pierwotnie nie żądałeś ich w ramach reklamacji. Jednocześnie, jeśli zdecydujesz się na usunięcie wady poprzez naprawę Towaru, a my stwierdzimy, że wada jest niemożliwa do usunięcia, powiadomimy Cię o tym i będziesz mógł wybrać inny sposób usunięcia wady.

7.5. Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi nieistotne naruszenie Umowy, przysługują Ci następujące prawa:

a) usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego Towaru bez wad lub poprzez dostarczenie brakującej części Towaru;

b) usunięcia wady poprzez naprawę Towaru;

c) za rozsądną zniżkę od Ceny. Jeżeli jednak nie usuniemy wady w terminie lub odmówimy usunięcia wady, masz prawo do odstąpienia od Umowy. Możesz również odstąpić od umowy w przypadku, gdy nie możesz prawidłowo korzystać z Towaru ze względu na powtarzające się wady po naprawie Towaru lub w przypadku dużej ilości wad Towaru.

7.6. W przypadku istotnego lub nieistotnego naruszenia nie możesz odstąpić od Umowy ani żądać dostarczenia nowej rzeczy, jeżeli nie możesz zwrócić Towaru w stanie, w jakim go otrzymałeś. Nie dotyczy to jednak następujących przypadków:

a) jeżeli nastąpiła zmiana stanu Towaru w wyniku oględzin w celu wykrycia wady;

b) jeżeli Towar był używany przed wykryciem wady;

c) jeżeli niemożność zwrotu Towaru w stanie niezmienionym nie była spowodowana Twoimi działaniami lub zaniechaniem, d) jeżeli Towar sprzedałeś, zużyłeś lub wymieniłeś w trakcie normalnego użytkowania przed wykryciem wady; jednakże, jeśli stało się to tylko częściowo, część Towaru, która może zostać zwrócona, jest Twoją odpowiedzialnością i w takim przypadku nie zostanie Ci zwrócona część Cen odpowiadająca Twojej korzyści z korzystania z części Towaru.

7.7. W ciągu 3 dni od otrzymania reklamacji potwierdzimy na Twój adres e-mail, że otrzymaliśmy reklamację, kiedy ją otrzymaliśmy oraz przewidywany czas rozpatrzenia reklamacji. Reklamację rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Termin może zostać przedłużony za naszą obopólną zgodą. W przypadku bezskutecznego upływu terminu możesz odstąpić od Umowy. 7.8. O załatwieniu reklamacji poinformujemy Cię mailowo. W przypadku zasadności reklamacji przysługuje Ci zwrot poniesionych kosztów. Koszty te są Państwo zobowiązani udowodnić np. paragonami lub paragonami za cenę transportu. W przypadku, gdy wada została usunięta poprzez dostawę nowego Towaru, Twoim obowiązkiem jest zwrócenie nam oryginalnego Towaru, ale koszty tego zwrotu ponosimy.

7.9. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, Twoim obowiązkiem jest zgłoszenie i reklamacja wady bez zbędnej zwłoki po jej wykryciu, nie później jednak niż trzy dni po otrzymaniu Towaru.

7.10. Jeżeli jesteś konsumentem, masz prawo dochodzenia uprawnień z tytułu wadliwego wykonania w przypadku wystąpienia wady Towaru konsumpcyjnego w terminie 24 miesięcy od otrzymania Towaru. 

7.11. Postanowienia dotyczące prawa do wad nie mają zastosowania w przypadku:

 a) Towar, który jest sprzedawany po niższej cenie, z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę;

 b) zużycie Towarów spowodowane ich zwykłym użytkowaniem;

 c) Towar używany ze względu na wadę współmierną do stopnia użytkowania lub zużycia Towaru w chwili jego przejęcia;

 d) gdy wynika to z charakteru Towaru.

  

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

8.1. Odstąpienie od Umowy, tj. rozwiązanie stosunku umownego łączącego Nas z Państwem od momentu jego powstania, może nastąpić z przyczyn i sposobów określonych w niniejszym artykule lub w innych postanowieniach Regulaminu, w których wyraźnie przewidziana jest możliwość odstąpienia stwierdził.

 8.2. Jeżeli jesteś konsumentem, tj. osobą nabywającą Towar poza zakresem prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, masz prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru, zgodnie z §1829 ust. Kodeksu Cywilnego. W przypadku, gdy zawarliśmy Umowę, której przedmiotem jest kilka rodzajów Towaru lub dostawa kilku części Towaru, termin ten zaczyna biec dopiero z dniem dostarczenia ostatniej części Towaru, a w przypadku zdarzenie, w którym zawarliśmy Umowę, na podstawie której będziemy regularnie i wielokrotnie dostarczać do Ciebie Towar, rozpoczyna bieg w dniu doręczenia pierwszej dostawy. Możesz odstąpić od Umowy w dowolny możliwy do udowodnienia sposób (w szczególności wysyłając wiadomość e-mail lub list na nasze adresy wymienione w naszych danych identyfikacyjnych). Możesz również skorzystać z przykładowego formularza dostarczonego przez nas pod adresem do odstąpienia od umowy.

8.3. Nawet jako konsument nie możesz jednak odstąpić od Umowy w przypadkach, gdy przedmiotem Umowy jest:

a) Towarów, których Cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnych od Naszej woli, które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od Umowy;

b) dostawy napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po trzydziestu dniach, a ich cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od Naszej woli; 

c) Towary, które zostały zmodyfikowane zgodnie z Twoimi życzeniami lub dla Ciebie;

d) Towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu oraz Towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi po dostawie;

e) Towary w zamkniętym opakowaniu, które zostały wyjęte z opakowania i nie mogą być zwrócone ze względów higienicznych;

f) dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wideo lub programu komputerowego, jeżeli oryginalne opakowanie zostało uszkodzone;

g) dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism;

h) dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli nie zostały dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za Twoją uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy oraz poinformowaliśmy Cię, że nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od Umowy Kontrakt.

8.4. Okres odstąpienia zgodnie z art. 8.2 Regulaminu uważa się za zachowany, jeśli wyślesz nam powiadomienie o odstąpieniu od Umowy w tym okresie.

8.5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Cena zostanie Państwu zwrócona w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie odstąpienia na rachunek, z którego została zaksięgowana, lub rachunek wybrany do odstąpienia od Umowy. Kwota nie zostanie jednak zwrócona, dopóki nie zwrócisz nam Towarów lub nie udowodnisz, że zostały nam odesłane. Prosimy o zwrot towaru do nas w stanie czystym, w miarę możliwości z oryginalnym opakowaniem.

 

8.6. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 8 ust. 2 Regulaminu jesteś zobowiązany do odesłania do Nas Towaru w terminie 14 dni od odstąpienia i poniesienia kosztów związanych ze zwrotem towaru do Nas.

 

8.7. Ponosisz odpowiedzialność za szkody w przypadku, gdy Towary zostaną uszkodzone w wyniku obchodzenia się z nimi w inny sposób niż jest to konieczne ze względu na ich charakter i właściwości. W takim przypadku wystawimy Ci fakturę za szkody powstałe po zwrocie Towaru do Nas, a zafakturowana kwota jest wymagalna w ciągu 14 dni. W przypadku, gdy nie zwróciliśmy Ci jeszcze Nagrody, jesteśmy uprawnieni do potrącenia roszczenia o zwrot kosztów z Twoim roszczeniem o zwrot Nagrody.

 

8.8. Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od Umowy w każdym czasie przed dostarczeniem do Ciebie Towaru, jeżeli istnieją obiektywne przyczyny, dla których dostarczenie Towaru nie jest możliwe (w szczególności z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub z przyczyn wynikających z charakteru Towarów), nawet przed upływem terminu określonego w Art. 6.9. Stan. Możemy również odstąpić od Umowy, jeśli okaże się, że celowo podałeś w Zamówieniu nieprawidłowe informacje. W przypadku, gdy dokonujesz zakupu towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. jako przedsiębiorca, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od Umowy w każdym czasie, nawet bez podania przyczyny.

 

9. ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z KONSUMENTAMI

 

9.1. W stosunku do kupującego nie obowiązują nas żadne kodeksy postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeks Cywilny.

9.2. Reklamacje konsumenckie rozpatrujemy za pośrednictwem adresu elektronicznego service@tradeflow.cz Na adres elektroniczny kupującego wyślemy informacje dotyczące rozpatrzenia reklamacji .

9.3. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z Umowy należy do Czeskiej Inspekcji Handlowej, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID: 000 20 869, adres internetowy: http:/ /www.coi.cz . Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów pomiędzy sprzedawcą a kupującym, który jest konsumentem, z umowy kupna zawartej drogą elektroniczną. 

9.4. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich) .

 

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

10.1. Jeżeli nasz i Twój stosunek prawny zawiera element międzynarodowy (tzn. na przykład wyślemy towar poza terytorium Republiki Czeskiej), stosunek ten będzie zawsze podlegał prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli jednak jesteś konsumentem, niniejsza umowa nie narusza Twoich praw wynikających z przepisów prawa. 

10.2. Wszelką pisemną korespondencję z Państwem dostarczymy pocztą elektroniczną. Nasz adres e-mail znajduje się w sekcji Nasze dane identyfikacyjne. Korespondencję będziemy dostarczać na Twój adres e-mail podany w Umowie, w Koncie Użytkownika lub za pośrednictwem którego się z nami kontaktowałeś.

10.3. Umowę można zmienić tylko na podstawie naszej pisemnej umowy. Jesteśmy jednak uprawnieni do zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na Umowy już zawarte, a jedynie na Umowy, które zostaną zawarte po dniu wejścia w życie tej zmiany.

10.4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń, których nie można przewidzieć (klęska żywiołowa, pandemia, awarie operacyjne, przestoje podwykonawców itp.) nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku lub w związku z przypadkami siły wyższej i jeżeli stan siły wyższej trwa przez okres dłuższy niż 10 dni, my i Ty mamy prawo odstąpić od Umowy.

10.5. Załącznik do Regulaminu zawiera wzór formularza reklamacyjnego oraz wzór formularza odstąpienia od Umowy.

10.6. Umowa, w tym Regulamin, jest archiwizowana u nas w formie elektronicznej, ale nie jest dostępna dla Ciebie. Jednak zawsze otrzymasz e-mailem niniejszy Regulamin oraz potwierdzenie Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia, dzięki czemu zawsze będziesz mieć dostęp do Umowy nawet bez Naszej współpracy. Zalecamy, aby zawsze zapisywać potwierdzenie zamówienia i warunki.

10.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.01.2022.

Ten sklep internetowy przechowuje pliki cookie, które pomagają mu prawidłowo funkcjonować. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Ustawienia szczegółoweZezwól na wszystko